Feb. 16, 2021

The Vietnamese Ep. #31V - Vietnamese American U.S. Veterans

The Vietnamese Ep. #31V - Vietnamese American U.S. Veterans

Tham gia cùng các cựu binh lính thủy quân lục chiến và hải quân khi họ thảo luận về kinh nghiệm trong quá khứ của họ trong quân đội Hoa Kỳ.
Old friends catching up.
Loc Tho Phan - U.S. Navy Corpsman
Luc Quach - U.S. Marines
Vinh Nguyen - U.S. Marines
Tu ...


Tham gia cùng các cựu binh lính thủy quân lục chiến và hải quân khi họ thảo luận về kinh nghiệm trong quá khứ của họ trong quân đội Hoa Kỳ.

Old friends catching up.

Loc Tho Phan - U.S. Navy Corpsman

Luc Quach - U.S. Marines

Vinh Nguyen - U.S. Marines

Tu Huu Nguyen - U.S. Marines

Kenneth Nguyen - U.S. Marines