Oct. 6, 2021

Ep.#95 Tieng Viet - Luật Sư Ken Duong - Luật pháp ở Việt Nam thực sự như thế nào?

Ep.#95 Tieng Viet - Luật Sư Ken Duong - Luật pháp ở Việt Nam thực sự như thế nào?

Hệ thống pháp luật như thế nào đối với hoạt động kinh doanh ở Việtnam?
Luật sư Ken Duong xuất bản các nội dung bổ ích về các nhu cầu pháp lý và kinh doanh giúp các công ty đạt được mục tiêu kinh doanh để chinh phục các thị trường mới, trong đó chú trọng ...


Hệ thống pháp luật như thế nào đối với hoạt động kinh doanh ở Việtnam?

Luật sư Ken Duong xuất bản các nội dung bổ ích về các nhu cầu pháp lý và kinh doanh giúp các công ty đạt được mục tiêu kinh doanh để chinh phục các thị trường mới, trong đó chú trọng đến Hoa Kỳ, Thái Lan và Việt Nam.