April 12, 2021

Ep. #55 Tiếng Việt- FR. MICHEL - STEVEN PHAM, OSB- BENEDICTINE Biển Đức

Ep. #55 Tiếng Việt- FR. MICHEL - STEVEN PHAM, OSB- BENEDICTINE Biển Đức

Fr. MICHEL là một linh mục dòng Biển Đức đã sống tại tu viện ở Oceanside hơn 25 năm.


Fr. MICHEL là một linh mục dòng Biển Đức đã sống tại tu viện ở Oceanside hơn 25 năm.