Nov. 27, 2021

Ep. #108 Tieng Viet - Danny Do - Đạo Diễn

Ep. #108 Tieng Viet - Danny Do - Đạo Diễn

Danny Đỗ là đạo diễn và nhà sản xuất, được biết đến với Fruition (2012), Chí Phèo Ngoại Truyện (2017) và All My Sole (2004).


Danny Đỗ là đạo diễn và nhà sản xuất, được biết đến với Fruition (2012), Chí Phèo Ngoại Truyện (2017) và All My Sole (2004).